Katalog 16 yb
Erhaltung gestempelt
Prüfung BPP-geprüft
Württemberg: 1861, Wappen 1 Kr. schwarzbraun (gepr. Heinrich BPP)
Katalog 16 yb
Erhaltung gestempelt
Prüfung BPP-geprüft
Katalog 33 a
Erhaltung gestempelt
Prüfung BPP-geprüft
Württemberg: 1865, Wappen 9 Kr. rötlichbraun (zentrischer Kreisstempel)
Katalog 33 a
Erhaltung gestempelt
Prüfung BPP-geprüft
Katalog 43
Erhaltung gestempelt
Prüfung BPP-geprüft
Württemberg: 1875, Ziffer im Oval 1 Kr. gezähnt
Katalog 43
Erhaltung gestempelt
Prüfung BPP-geprüft
Katalog 52
Erhaltung gestempelt
Prüfung BPP-geprüft
Württemberg: 1878, Ziffer im Oval 2 Mk. dunkelzinnoberrot (gepr. BPP)
Katalog 52
Erhaltung gestempelt
Prüfung BPP-geprüft