Katalog Block 111/113
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Äquatorial-Guinea: 1974, Blocksatz Weltpostverein UPU (Silberblocks)
Katalog Block 111/113
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog Bl. 131
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Äquatorial-Guinea: 1974, Blockausgabe Orchidee (Einzelstück)
Katalog Bl. 131
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog Bl.143/44
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Äquatorial Guinea: 1974, Blockpaar Australische Tiere
Katalog Bl.143/44
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog Bl.145/46
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Äquatorial Guinea: 1974, Blockpaar Afrikanische Tiere
Katalog Bl.145/46
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog Bl.230/31
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Äquatorial Guinea: 1976, Blockpaar Europäische Säugetiere
Katalog Bl.230/31
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog Bl.274
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Äquatorial Guinea: 1977, Blockausgabe Otter
Katalog Bl.274
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog Bl.281/82
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Äquatorial Guinea: 1978, Blockpaar Antike Schiffe
Katalog Bl.281/82
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 475/81+Bl.145/46
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Äquatorial Guinea: 1974, Afrikanische Tiere (Satz gezähnt sowie Blockpaar)
Katalog 475/81+Bl.145/46
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 886/92+Bl.230/31
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Äquatorial Guinea: 1976, Europäische Säugetiere (Satz gezähnt sowie Blockpaar)
Katalog 886/92+Bl.230/31
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 1361/67 + Bl. 306/07
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Äquatorial Guinea: 1978, Lokomotiven (Satz und Blockpaar, M€ 55,-)
Katalog 1361/67 + Bl. 306/07
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 1741/42 + Bl. 320
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Äquatorial Guinea: 1991, Lokomotiven (Satz und Blockausgabe)
Katalog 1741/42 + Bl. 320
Erhaltung postfrisch
Prüfung original